Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van ORIOS gevestigd te Arnhem

1. Definities

1.1. ORIOS:       ORIOS, de met haar verbonden ondernemingen en door haar ingeschakelde derden

1.2. De Klant:    de natuurlijke of rechtspersoon die met ORIOS een overeenkomst aangaat.

 

2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen en overeenkomsten waarbij ORIOS goederen of diensten van welke aard ook aan De Klant aanbiedt of levert. Ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.

2.2. Tenzij de aard of specifieke inhoud van een bepaling in deze Voorwaarden zich daartegen verzet, is het bepaalde in deze Voorwaarden mede van toepassing op Overeenkomsten waarbij ORIOS niet optreedt in haar hoedanigheid van Verkoper of Dienstverlener.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. Op bepaalde Goederen of Diensten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Wanneer er strijdigheden bestaan tussen de aanvullende voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden, dan gelden in beginsel die bedingen uit de aanvullende voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.5. Indien ORIOS en De Klant de tussen hen gesloten overeenkomsten wijzigen of aanvullen, zal dit schriftelijk gebeuren.

2.6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene  voorwaarden volledig van kracht blijven zullen ORIOS en Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.7. De overeenkomsten tussen ORIOS en De Klant worden beheerst door het Nederlands recht.

2.8. Bij eventuele geschillen zullen partijen streven naar het treffen van een minnelijke regeling. Indien dat niet tot resultaat leidt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

2.9. Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van De Klant  zijn niet van toepassing, tenzij deze door ORIOS schriftelijk zijn aanvaard.

 

3. Aanbiedingen, Offertes en Overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen van ORIOS zijn vrijblijvend, tenzij door ORIOS schriftelijk of per elektronisch mail anders is vermeld. Alle aanbiedingen van goederen gelden tevens onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het product. Indien een product niet beschikbaar is, dan zal De Klant hiervan bericht krijgen.

3.2. De offertes en aanbiedingen van ORIOS, de daarbij behorende documentatie en alle door ORIOS ter beschikking gestelde test  en demonstratiecomputerprogramma’s zijn eigendom van ORIOS . Zij mogen door De Klant niet worden gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven of ter beschikking worden gesteld. Indien tussen ORIOS en De Klant geen overeenkomst tot stand komt, zal De Klant alle voorstellen, overeenkomsten en verdere documentatie aan ORIOS retourneren en deze niet verder gebruiken.

3.3. Alle offertes en aanbiedingen van ORIOS, waarbij ORIOS goederen van welke aard ook aan De Klant aanbiedt of levert, zijn 7 dagen geldig, tenzij door ORIOS schriftelijk of per elektronische mail anders is vermeld.

3.4. Alle aanbiedingen van goederen zijn zorgvuldig gedaan. ORIOS staat niet in voor: afwijkingen in kleur, afbeeldingen, getallen, specificaties en/of andere aanduidingen. Geringe afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding geven tot schadevergoeding en of ontbinding van de Overeenkomst.

3.5. In offertes of orderbevestigingen van ORIOS genoemde levertijden van producten  zijn globaal en slechts informatief. Overschrijding ervan geeft De Klant geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

3.6. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een schriftelijke orderbevestiging naar De Klant is verzonden naar het door De Klant opgegeven adres of wanneer De Klant op andere schriftelijke wijze een akkoord voor levering van ORIOS ontvangt of doordat door ORIOS uitvoering aan een order of opdracht wordt gegeven.

3.7. De informatie als vermeld in voorstellen, overeenkomsten, bijlagen, testprogramma’s, documentatie, product  en projectbeschrijvingen e.d. is slechts bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als een toegezegde of gegarandeerde eigenschap, tenzij de directie van ORIOS dit uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verklaard.

3.8. Koper erkent dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand kunnen laten komen. De elektronische bestanden die door deze communicatie tot stand komen gelden als bewijs.

3.9. Bij een samengestelde prijsopgave of orderbevestiging bestaat geen verplichting voor ORIOS tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding of bevestigde begrepen zaken  tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding automatisch voor nabestellingen.

3.10. Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.11. Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van De Klant  zijn niet van toepassing, tenzij deze door ORIOS schriftelijk zijn aanvaard.

 

4. Prijs en prijswijzigingen

4.1. Alle door ORIOS gecommuniceerde prijzen zijn in Euro, exclusief omzetbelasting (tenzij anders aangegeven) en exclusief eventuele overige wettelijke of anderszins van overheidswege verplichte toeslagen, tenzij expliciet anders is aangegeven.

4.2. Door ORIOS opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings-, en installatiekosten.

4.3. Door ORIOS opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden.

4.4. Verleende kortingen en of andere (prijs) afspraken gelden telkens voor een enkele Overeenkomst. Er kunnen geen rechten hieruit ontleend worden voor andere Overeenkomsten.

4.5. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor ORIOS geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien (een of meerdere van) deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft ORIOS het recht de afgesproken prijzen te wijzigen. Indien de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst verhoogd wordt, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

 

5. Levering van goederen

5.1. Opgaven van aflevertijden gelden als een indicatie en nooit als een uiterste termijn. Nader verstrekte informatie omtrent levertijden blijft eveneens indicatief.

5.2. Overschrijding van een afleveringstermijn geeft de Koper niet het recht tot enige schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. Indien de aflevering meer dan dertig (30) dagen, gerekend vanaf het moment van de vooraf overeengekomen afleverdatum, duurt ,dan mag de Overeenkomst ontbonden worden zonder dat er recht op enige schadevergoeding ontstaat. Deze bepaling geldt alleen voor zover de vertraging niet is te wijten aan overmacht als bedoeld in artikel 15.

5.3. Indien Orios. voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de Koper moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Orios.

5.4. Aflevering geschiedt door bezorging op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres. Bij bepaalde betalingen, waaronder betalingen met behulp van een creditcard, dient Orios. de eisen m.b.t. bezorging in acht te nemen zoals die door de desbetreffende kredietmaatschappijen gesteld worden. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.

5.5. Bezorging kan in meerdere deelleveringen plaats vinden. Dit zal voor de Koper geen extra kosten met zich meebrengen dan hetgeen bij het sluiten van de Overeenkomst is opgegeven

5.6. Het risico gaat over op de Koper zodra de Producten op het opgegeven adres zijn bezorgd

5.7. Wanneer bij een poging tot bezorging de Koper de (deel)aflevering niet accepteert dan is Orios. gerechtigd de kosten, hierin mede begrepen de kosten van terugzending en (transport)schade, voortkomend uit deze niet acceptatie te verhalen op de Koper.

5.8. De Koper is verplicht de Producten onmiddellijk na ontvangst te (doen) inspecteren op juistheid van het geleverde en op zichtbare gebreken.

5.9. De Klant mag Producten afwijzen wegens non-conformiteit met het overeengekomene (zichtbare gebreken) binnen vijf (5) werkdagen na aflevering. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard. Klanten dienen Orios binnen twee kalendermaanden na de ontdekking van een gebrek of het moment waarop zij dit gebrek redelijkerwijs hadden kunnen ontdekken op de hoogte te stellen van non-conformiteit met het overeengekomene.

5.10. Na het constateren van enig gebrek is de Koper verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende Producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

5.11. De Koper zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Orios. in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie.

5.12. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de Koper geen rechten ontlenen.

5.13. Indien de Koper geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de Koper geen aanspraken ter zake.

5.14. Het staat de Koper niet vrij de Producten te retourneren, voordat Orios. daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor Orios.

5.15. Indien de Koper tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een Product, is de daaruit voor Orios voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 9 omschreven verplichtingen.

 

6. Uitvoering van diensten

6.1.   ORIOS zal bij het inzetten van haar medewerkers rekening houden met de wensen van De Klant, maar ORIOS bepaalt zelf wie de uitvoering van de overeenkomst(en) en diensten zal verrichten. ORIOS kan voor de uitvoering van de werkzaamheden zo nodig één of meer gekwalificeerde derden inschakelen.

6.2.  Indien ORIOS dit wenselijk acht, kan ORIOS de uit te voeren werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op het kantoor van De Klant uitvoeren.

6.2.1. De Klant zal de noodzakelijke faciliteiten, zoals geschikte werkruimte, apparatuur, communicatiemiddelen e.d. die voldoen aan de algemene eisen zoals gesteld door de landelijke arbodiensten en arbeidsinspectie en de NEN-normen, zonder berekening van kosten, ter beschikking stellen aan de medewerkers van ORIOS.

6.2.2. De medewerkers van ORIOS zullen zich aan de huisregels van De Klant houden.

6.2.3. De Klant stelt deze huisregels beschikbaar op de eerste dag dat de medewerker van ORIOS op het kantoor van De Klant uitvoering geeft aan de werkzaamheden.

6.2.4. Onder huisregels wordt verstaan: reglementen aangaande gebruik van werkruimte, apparatuur, communicatiemiddelen e.d., geheimhoudingsplichten, calamiteiten en noodvoorzieningen.

 

6.3.   Partijen kunnen overeenkomen dat de door ORIOS overeengekomen leveringen en diensten worden uitgebreid of anderszins worden gewijzigd. ORIOS zal De Klant  informeren indien een dergelijke wijziging invloed heeft op het tijdstip van voltooiing of op de overeengekomen prijs.

6.4.   De Klant geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan na overleg met ORIOS.

6.5.   Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is ORIOS gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van De Klant op te volgen. ORIOS is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 10.

6.6. ORIOS is niet gebonden aan (uitvoerings-)termijnen die vanwege omstandigheden als gevolg van enige van buiten komende oorzaak, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer kunnen worden gehaald. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen ORIOS en De Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

6.7. Indien ORIOS dient te wachten op medewerking of informatie van De Klant, worden de (uitvoerings-)termijnen zo nodig met de duur van een dergelijke wachttijd verlengd. ORIOS zal De Klant hiervan op de hoogte stellen.

6.8. Termijnen zijn nimmer fataal.

 

7. Reclames

7.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door De Klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk of middels elektronische mail te worden gemeld aan ORIOS. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ORIOS in staat is adequaat te reageren.

7.2. Indien de klacht gegrond is, zal ORIOS de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor De Klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door De Klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

7.3. Indien alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal ORIOS slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

 

8. Tarieven, honoraria en kosten

8.1. Partijen kunnen bij tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

8.2. Voor werkzaamheden waarvoor geen vast honorarium is overeengekomen, zullen de kosten worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren en volgens het in de overeenkomst  vermelde tarief.

8.3. Het in de overeenkomst vermelde tarief en/of vaste honorarium zal gelden voor normale werkdagen, maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 18.00 uur. Indien andere werktijden van toepassing zijn, wordt dat vermeld in betreffende overeenkomst.

8.4. Voor met toestemming van Klant gemaakte overuren, dit zijn de uren buiten de in artikel 10.3 vermelde normale werkdagen, geldt de volgende verhoging van het dan geldende tarief:

– maandag tot en met vrijdag        : +   50%

– zaterdag, en zon- en feestdagen    : + 100%

8.5. ORIOS mag een overeengekomen honorarium verhogen wanneer tijdens uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst dat in redelijkheid niet van ORIOS mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

8.6. ORIOS is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen honorarium, prijs en tarieven d.m.v. een schriftelijk kennisgeving aan De Klant aan te passen voor prestaties die zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

8.7. Orios zal De Klant het voornemen tot verhoging van het honorarium, prijs of tarief schriftelijk kenbaar maken. ORIOS zal daarbij de omvang en de datum waarop deze verhoging zal ingaan, vermelden.

8.8. De Klant is gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in het vorige lid genoemde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van ORIOS genoemde datum waarop de prijs of tariefsaanpassingen in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren als De Klant niet akkoord wenst te gaan met de in lid 10.6 genoemde aanpassingen.

8.9. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 

9. Facturering en betaling

9.1. Facturering van leveringen van zaken vinden plaats bij levering. Tenzij ander overeengekomen vindt Facturering van diensten maandelijks aan het einde van de maand plaats op basis van het in de overeenkomst gespecificeerde honorarium en/of de werkelijke tijdsbesteding en in de overeenkomst gespecificeerde tarieven. Daarnaast worden, voor zover van toepassing, de werkelijke gemaakte kosten per maand in rekening gebracht. Specificaties worden alleen verstrekt indien en voor zover dit bij de aanvaarding van de opdracht is overeengekomen.

9.2. Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de factuur worden ingediend. Vragen en/of reclames ten aanzien van facturen welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van cliënt niet op.

9.3. Alle facturen zullen door De Klant worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting, uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat De Klant  een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.

9.4. Indien De Klant  de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is De Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd. Indien De Klant ook na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval De Klant, naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 75,-.

9.5. In geval één der partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. Eigendom van Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke bezorging, pas op de Koper over, nadat de Koper al hetgeen ter zake van enige Overeenkomst met Orios. is verschuldigd, volledig heeft voldaan. Daaronder is mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere uitgevoerde bestellingen.

10.2. De Koper mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden, verhuren, in gebruik geven, verpanden of anderszins bezwaren. Totdat de feitelijke overdracht van eigendom heeft plaatsgevonden mag, behoudens andere bepalingen en verplichtingen, het Product enkel met de bestemming, zoals deze bij het sluiten van de Overeenkomst is bepaald of redelijkerwijs was te verwachten, corresponderend gebruik worden toegepast. De Zakelijke klant is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Orios eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voorzover dit in het kader van Zakelijke klants normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

10.3. De Koper stemt toe om op eerste verzoek van Orios, of door Orios. aan te wijzen (rechts)personen, de Producten ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging om de plaats waar de Producten zich bevinden te betreden teneinde de onder eigendomsvoorbehoud vallende Producten mee te nemen.

10.4. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement dient de Koper onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op de (eigendoms-)rechten van Orios.

10.5. In geval van leveringen van software verkrijgt de Koper alleen de gebruiksrechten en wordt de Koper nimmer eigenaar van de software. De auteursrechten berusten bij de fabrikant.

 

11. Aansprakelijkheid

 

11.1. ORIOS is niet aansprakelijk voor schade vanwege niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht/overeenkomst of samenhangend met de opdracht/overeenkomst, dan wel anderszins voortvloeiend uit de wet, behoudens en voor zover De Klant kan bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van ORIOS en/of haar leidinggevenden.

11.2. ORIOS is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens te late levering of uitvoering van de werkzaamheden of dienstverlening.

11.3. De aansprakelijkheid van ORIOS en de rechten van De Klant  wegens het door ORIOS niet of onvoldoende nakomen van haar verplichtingen, zijn uitdrukkelijk beperkt tot de door ORIOS verleende garantie.

11.4. ORIOS is tot geen enkele vrijwaring jegens De Klant gehouden wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden.

11.5. De Klant staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het beschikbaar stellen aan ORIOS van apparatuur, programmatuur of materialen en zal ORIOS vrijwaren tegen elke actie die is gebaseerd op de bewering dat beschikbaarstelling, het gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

11.6. De Klant vrijwaart ORIOS voor alle kosten en schade waarin ORIOS mocht vervallen doordat derden jegens ORIOS een vordering hebben ter zake een feit waarvoor aansprakelijkheid jegens De Klant in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst met De Klant is uitgesloten.

11.7. Aansprakelijkheid van ORIOS is in elk geval beperkt tot de laagste van de volgende twee bedragen: € 5.000,– dan wel het bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs (exclusief omzetbelasting) van de met ORIOS overeengekomen werkzaamheden, dienstverlening en leveringen. De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek van eventueel door ORIOS gecrediteerde bedragen.

11.8. Elke verdere aansprakelijkheid van ORIOS voor door De Klant geleden schade is uitgesloten, ongeacht de grondslag waarop een eventuele vordering wordt gebaseerd, hetzij uit wanprestatie, hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins.

11.9. Elke aansprakelijkheid van ORIOS voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparing of verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.10.  De rechtsvordering tot schadevergoeding verjaart in elk geval één jaar nadat de in art. 12.1 bedoelde schade aan De Klant bekend is geworden of bekend had kunnen worden.

 

12. Vertrouwelijke informatie

12.1. ORIOS zal alle van De Klant ontvangen informatie vertrouwelijk behandelen en geheim houden.

12.2. De Klant zal alle van ORIOS ontvangen informatie vertrouwelijk behandelen en geheim houden.

12.3. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

12.4. De Klant zal de van ORIOS in het kader van de overeenkomst ontvangen documentatie en overige materialen en informatie op zodanige wijze behandelen dat misbruik is uitgesloten.

 

13. Personeelsovername

13.1. De Klant onthoudt zich ervan om zonder schriftelijke toestemming van ORIOS één van haar medewerkers die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken is in dienst te nemen, op welke rechtsbasis dan ook

 

14. Overdracht

14.1. De Klant is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst aan derden over te dragen tenzij ORIOS daarvoor schriftelijke toestemming verleent.

 

15. Wijziging van de voorwaarden

15.1. ORIOS behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

15.2. Aan de wijziging zal bekendheid worden gegeven door schriftelijke kennisgeving en toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden aan De Klant.

15.3. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen voor De Klant en ORIOS bindend zijn drie maanden na de schriftelijke kennisgeving.

15.4. Wijzigingen of aanvullingen op deze voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds ten tijde van de wijziging of aanvulling gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging of aanvulling.

15.5. indien De Klant de wijziging en /of aanvulling in de voorwaarden niet wil accepteren, kan De Klant tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarde van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen de datum waarop de wijziging of aanvulling van kracht wordt.

 

16. Beëindiging

16.1. De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien een van beide partijen van mening is, dat de dienstverlening niet (kan) worden uitgevoerd conform de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of nadere opdrachtspecificaties. In dat geval zal een opzegtermijn van drie maanden worden gehanteerd. Tot opzegging zal dan eerst worden overgegaan, indien gebleken is dat de geconstateerde problemen in redelijkheid niet kunnen worden opgelost.

16.2. In geval van voortijdige beëindiging, geschiedt de facturering op basis van de stand van de door verrichte werkzaamheden op het moment van beëindiging. De Klant is bovendien gehouden, indien de opzegging door hem geschiedt zonder dat aan ORIOS opzet of grove schuld te verwijten is inzake het niet nakomen van de opdrachtovereenkomst, ORIOS het bedrag aan omzet te vergoeden dat wij gedurende drie maanden na beëindiging van de dienstverlening derven als gevolg van ten behoeve van De Klant gereserveerde capaciteit die wij niet meer elders kunnen inzetten.

16.3. ORIOS kan de gesloten overeenkomsten terstond zonder ingebrekestelling beëindigen indien de cliënt één of meer bepalingen van deze overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt, de cliënt surseance van betaling of toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen aanvraagt, de cliënt failliet wordt verklaard, een derde beslag legt op de goederen van De Klant, of er naar het oordeel van ORIOS redenen zijn om aan te nemen dat de verplichtingen uit de overeenkomst niet door De Klant zullen worden nagekomen.

16.4. Voorts is ORIOS bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmoglijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

16.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ORIOS op De Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien ORIOS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

17. Overmacht

17.1. ORIOS is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien dit voor ORIOS redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van ORIOS ontstane omstandigheden zoals brand, overstroming, staking, arbeidsonrust, ziekte van één of meer van haar medewerkers, overheidsmaatregelen, niet of te late levering door toeleveranciers van ORIOS of door derden, of enige andere buiten haar controle vallende oorzaak.

17.2. In overleg met de De Klant zal zij vervolgens in een dergelijk geval een oplossing trachten te vinden. Indien geen oplossing wordt gevonden, is zij gerechtigd zonder verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dan wel de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten. In geval de opschorting zes maanden heeft geduurd, is de overeenkomst alsnog ontbonden.

 

Arnhem, juli 2012

Secured By miniOrange